New Year Party.

New Year Party 2024.    New Year Party 2024.
 


Sports Day Year 2023.

Sports Day Year 2023.


อนุรักษ์สัตว์น้ำ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ปล่อยปลาคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

            


กิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
ร่วมกับที่ว่าการอำเภอหนองใหญ่ และองค์การบริหารส่วนตำบลห้างสูง

             


กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 7 มกราคม พ.ศ. 2563
มอบของรางวัลโรงเรียนบ้านห้วยมะระ (เทวานุกูลวิทยา)

                 

 


โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ณ โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเสือช้าง

        03    

04


โครงการอาสาเพื่อน้องโรงเรียนบ้านห้วยมะระวันที่ 28 ตุลาคม 2562.

         03    04    

07    05    06    

08


โครงการอำเภอหนองใหญ่...ยิ้มเคลื่อนที่ 25 สิงหาคม 2562
ณ ศูนย์แปรรูปสินค้าทางการเกษตร หมู่ 4 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

         02    03    

04    05    06    07